Hasta ve Hekim Hakları

2012-07-02 tarihinde H****@**** tarafından sorulan soru
Tıbbı deneyler
Hasta kendi rızası ile bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulabilir mi? Bu deney rızası dışı gerçekleşirse durum nedir.

Klinik ilaç araştırmalarının sıkı kurallara bağlanmış olması nedeniyle, taraflar yüksek ihtimalle bir sözleşme ilişkisi içerisinde olacaktır. Gönüllü ile araştırmayı yapan hekim ve bu araştırmaya katkı sağlayan destekleyici (genellikle ilaç firmaları) arasında bir sözleşme ilişkisi söz konusudur. Bu sözleşmeyi klinik araştırma sözleşmesi, araştırma sözleşmesi, deneme sözleşmesi olarak adlandırmak mümkündür İlaç araştırmasına rıza gösteren gönüllünün yaşamı, sağlığı ve vücut bütünlüğü pahasına araştırmanın yapılması mümkün değildir. Zaten araştır- ma, klinik öncesi araştırmalardan, uygun ve yeterli derecede hayvan üzerinde başarılı olmuş ilaçlar insanlar üzerinde denenebilecektir. Rızası dışında yapılan deneyi ispat etmek gereklidir ve deneyi yapan açısından ciddi hem cezai sorumluluk doğacaktır.
2012-07-02
Avukat Nazlı SEZER

2012-07-02 tarihinde H****@**** tarafından sorulan soru
Hekim Hastayı red edebilirmi?
Hekim Hastayı red edebilir mi?

Hasta-hekim ilişkisinin temelinde yer alan öğe güvendir. Hekimin kendisine güven duymayan hastayı reddetme hakkı olmalıdır. Bu durum, hekimlik onurunun korunmasının olmazsa olmaz koşuludur. Kamu kuruluşlarında ve tüzel kişiliği olan kurumlardaki hekim ve diğer sağlık mensupları, hastayı kabul etmek zorundadır. Özel olarak çalışmasını yürüten bir hekim, bir yerde tekse hastayı kabul etmemezlik yapamaz. Yine deprem, savaş ve kitle kazalarında sağlık mensubu tüm hastalara bakmak zorundadır. Hekim yada diş hekimi acil yardım resmi yada insani sebeplerle hastaya insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere, mesleki ve kişisel sebeplerle hastaya bakmayabilir
2012-07-02
Avukat Adnan ÜÇCAN

2012-07-02 tarihinde H****@**** tarafından sorulan soru
Tedaviyi ret etme hakkı
Hastanın tedaviyi red etme hakkı var mı dır? Hastanın tedaviyi red etmesi durumunda ölüm tehlikesi varsa ne yapılır?

Hasta Kabul etmedikçe hiçbir tedavi uygulanamaz. Hukuken hasta ölümün eşiğinde de olsa aklı yerinde reşit ise tedaviyi ret hakkı ile asla hastaya müdahale edilemez. Örneğin bir hasta intihar durumunda midesi yıkanacak ancak bunu istemiyor. Eğer psikolojik olarak bir sorunu yoksa, karar verme açısından serbest yani reşit ise o kişiye müdahale edilemez. Ayrıca belirli yöntemleri ret edebilir. Örneğin doktorun yazdığı ilacı kabul etmeyip diğerini isteyebilir. Kesinlikle ortak yolun bulunması gerekiyor. Aksi halde yolların ayrılmasından başka çare kalmıyor. Hasta Ölüm tehlikesinde olduğu bilgilendirilmesi ile hala tedaviyi Kabul etmiyorsa kendi sorumluluğundadır.
2012-07-02
Avukat Nazlı SEZER

2012-07-02 tarihinde h****@g****.com tarafından sorulan soru
Hasta Hakları Birimi
Hasta Hakları birimi nedir? Vatandaşlarımız hangi durumlarda buraya müracaat etmelidirler.

Hasta haklarına gerektiği şekilde uyularak verilen bir sağlık hizmetini hedeflemek yerine hasta haklarının korunduğu düşüncesi ve duygusunu vermeye yöneliktir. söz konusu birim personelinin bakanlıkça görevlendirilmesi, kurum içinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bu birim personelinin çatışması, hak ihlâllerine maruz kalan kişilerin bir kez de bu nedenle mağduriyeti anlamına gelecektir. Bu genelgede yer alan hükümlerle bir yandan hastanın mahremiyetiyle ilgili hakları ihlâl edilirken, diğer yandan çalışan personelin kimliğinin ve görevinin belli olması kuralı ihlâl edilmektedir. Bakanlığa bilgilerin internet yoluyla iletilmesi uygulaması internetin güvenilirliğinin sağlanmamış olması nedeniyle sakıncalı olabilecek bir düzenlemedir. hak ihlâlleri olduklarını düşündüklerinde yazılı olarak ve internet üzerinden bu bildirimler yapılmakta. Kayıt numarası tutmaları yeterli olacaktır.
2012-07-02
Avukat Adnan ÜÇCAN

2012-07-02 tarihinde H****@g****.com tarafından sorulan soru
Hasta Hakları
Hasta hakları nelerdir?

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye, Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti almaya, Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, Sürekli hizmet: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, Düşünce belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye, hakkı vardır.”
2012-07-02
Avukat Nazlı SEZER